Hírek
 
Álláspályázat!
2018. április 21.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Izsófalvai Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
További részletek letölthetők.*pdf


MEGHÍVÓ Testületi Ülésre!
2018. május 11.

A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2018. május 17-én ( csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ Testületi Ülésre!
2018. április 21.

A Képviselő-testületet 2018. április 26-án ( csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ !
2018.március 05.
A képre kattintva a Meghívó nagyobban is letölthető»


FELHÍVÁS EBEK ÖSSZEÍRÁSÁRA!
2018. március 12.
Felhívás ebek összeírására: Letölthető *pdf
Ebösszeírási adatlap: Letölthető*pdf

FÉNYKÉPEK KŐRÖSI ANTALRÓL
2018. február 16.Községünk oktatástörténetének kiemelkedő alakja volt Kőrösi Antal (1864-1949) református kántortanító, aki 1887 és 1928 között, vagyis 41 évig oktatta a disznóshorváti gyerekeket.
Emellett aktív közéleti tevékenységet is végzett, például ő volt a kezdeményezője és legfőbb szervezője az I. világháborús hősi emlékmű felállításának (1922), amely az egész országban az első nagyszabású emlékhele volt a katonahősöknek.
Sajnos ma már senki sincs közöttünk, aki személyesen ismerhette őt. Részletes önéletrajza olvasható a Mozaikok Izsófalva múltjáról című könyvben, mely honlapunkon elektronikus formában is megtalálható.
Ugyancsak olvasható a honlapon az emlékmű létesítésének történetét megörökítő kéziratos naplója. Arcát, vonásait fényképekről fel tudjuk idézni.
Szerencsére fennmaradt egy ifjú- és egy időskori fotója, melyeket mellékelten közlünk.
A fiatalkori arckép 1896-ban jelent meg a magyar pedagógusok millenniumi díszalbumában, a másikat pedig Kőrösi Antal unokája, Ádám Antalné Kőrösi Piroska bocsájtotta az Izsó Miklós Művelődési Ház honismereti gyűjteményének rendelkezésére 1996-ban
Kőrösi Antal 1896-ban
Kőrösi Antal az 1920-as években.

MEGHÍVÓ Testületi Ülésre!
2018. február 09.

A Képviselő-testületet 2018. február 15-én ( csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
Meghívó letölthető»


TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKUDVAROK HASZNÁLATÁRÓL!
2018. február 06.

Tájékoztatás további részletei letölthetők *pdf


MEGHÍVÓ Nemzetiségi Képviselő-testület Ülésére!

2018. február 01.

A Nemzetiségi Képviselő-testületet 2018. FEBRUÁR 5-én ( hétfőn) 15.00 órakor nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Közös Önkormányzat Hivatal Izsófalva
Meghívó letölthető»


TOBORZÁS!
2018. január 18.

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról
A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát

További részletek letölthetők *pdf


MEGHÍVÓ Testületi Ülésre!
2018. január 12.

A Képviselő-testületet 2018. január 18-án ( csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ Nemzetiségi Képviselő-testület Ülésére!

2018. január 12.

A Nemzetiségi Képviselő-testületet 2018. január 15-én ( hétfőn) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Közös Önkormányzat Hivatal Izsófalva
Meghívó letölthető»


IZSÓFALVA SZÉNBÁNYÁSZATÁNAK KEZDETEIRŐL
2018. január 10.
Községünk területe rendelkezett a leggazdagabb szénelőfordulásokkal a Sajó-balparti dombvidéken. A disznóshorváti lakosság mindig is tudta, hogy földjének mélyében fekete „éghető kő” rejtőzik, hiszen a határban (főként a mai császtai és rudolftelepi, valamint ormosi részen) felszíni szénkibukkanások voltak, és kútásás közben is harántoltak szénrétegeket. Ehhez kapcsolódik egy szomorú esemény: Izsó Miklós szobrászművész édesapja, Icsó József 1852 januárjában egy zsák szenet vitt haza valamelyik „népi szénlelőhelyről”. Amikor tűzre rakta, a rossz kéményből az égéstermék visszaáramlott, és szénmonoxid-mérgezésben meghalt – ő a volt a borsodi szén első ismert halálos áldozata…
A terület szénkincse már korábban felkeltette az akkor még alig létező helyi vállalkozók érdeklődését. Ugyanis Edelényben cukorgyár épült a kastélyt birtokoló Coburg hercegi család révén, és ennek energia-ellátásához szénre volt szükség. A közeli Nagy-völgyben találtak is szenet, és szerény körülmények között megkezdődött a bányászat. 1854-ben külföldi (porosz) bérlők vették át a gyárat. A cukortermelés fejlesztése érdekében több szénre lett volna szükség annál, mint amennyit a Nagy-völgyben felszínre hoztak. A környék széntelepeinek, a széntermelés jövőbeni lehetőségeinek megvizsgálására felkérték a kor egyik legnevesebb osztrák geológusát, Ferdinánd von Hochstettert, a bécsi földtani intézet fiatal munkatársát (később igazgatóját), aki 1855 tavaszán két hétig tanulmányozta a tágabb térséget. (Hazánkban ekkor még a geológia tudománya gyerekcipőben járt, ezért kellett külföldi szakemberre bízni a feladatot).
Ferdinand von Hochstetter (1829-1884) ifjú korában, amikor nálunk járt.
Az edelényi cukorgyár, amelynek köszönhető a szénbányászat megindulása térségünkben. (Fametszet a Vasárnapi Ujságból, 1861.)

Eljutott Császtára is, amely akkor még Disznóshorváthoz tartozott (ma Edelény része), birtokosa pedig Lónyay László, Borsod vármegye főszolgabírája, országgyűlési követe volt. (Amikor 1865-ben elhunyt, a disznóshorváti református egyház halotti anyakönyvébe jegyezték be a szomorú eseményt.) Hochstetter Császtán biztató jeleket tapasztalt a jövőbeli széntermelést illetően.Valószínűleg a későbbi rudolftelepi szénterületet is bejárta. Vizsgálódásának eredményeit egy hosszabb tanulmányban összegezte, amely 1857-ben jelent meg német nyelven a bécsi földtani intézet évkönyvében. Tehát Hoschstetter volt környékünk szénelőfordulásainak első szakavatott kutatója: személyében később világhírnevet szerzett tudóst tisztelhetünk. 1857-ben tagja lett az osztrák Novara-expedíciónak, amely körülhajózta a Földet, és alapos kutatásokat végzett az útjába eső területeken. Hochstetter különösen Új-Zéland és Ausztrália földtani feltárásában szerzett érdemeket, ezért ma úgy tisztelik, mint „az új-zélandi geológia atyja” (könyvet írt a szigetország geológiájáról). Új-Zélandon és hazájában, Ausztriában is szobrot állítottak emlékére.
Hochstetter pozitív szakvéleménye a térség széntermelési lehetőségeiről hamar beigazolódott: az 1860-as évek közepén már szénbányászat folyt Disznóshorvát határában. Egy nyomtatott dokumentum kétségtelenül bizonyítja ezt a tényt. 1867-ben Gömör megye székhelyén, Rimaszombatban került sor a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. nagygyűlésére, amelynek keretében kiállítást is rendeztek. Ennek meghívójában olvashatjuk, hogy a Sajóvölgyi Kőszénbánya Társaság disznóshorváti barnaszenet állított ki! Ha akkor már széntermelés folyt itt, egy-két évvel korábban meg kellett kezdeni a bánya létesítését. Tehát igaz az az állítás, hogy a helyi szénbányászat az 1860-as évek közepén indult meg, melynek nyomán községünk a 20. századra a megye, sőt az ország egyik legjelentősebb bányahelyévé vált a területén kialakult két nagy bányatelep, Ormospuszta (a mai Ormosbánya) és Rudolftelep, valamint az Ella-akna és a többi kisebb üzem révén.


KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2017

MEGHÍVÓ Rendkívüli Testületi Ülésre!
2017. december 19.

A Képviselő-testületet 2017. december 27-én (szerdán) 15.30 órárarendkívüli nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
Napirend:

1. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Simon Ottó polgármester Meghívó letölthető»


Hirdetmény!
2017. december 19.

Tájékoztatom Izsófalva Nagyközség lakosságát, a civil,az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, mint partnereket, hogy Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.
Hirdetmény letölthető pdf*


BURSA HIRDETMÉNY
2017. december 11
A képre kattintva a hirdetmény további részletei is letölthetők pdf*

MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE!
2017. december 08.

A Képviselő-testületet 2017. december 14-én (csütörtökön) 13.30 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
További részletek»


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2017. december 12.

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről.
További részletek pdf*»


HIRDETMÉNY
2017. december 06.

Tájékoztatom Izsófalva Nagyközség lakosságát, a civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, mint partnereket, hogy Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.
További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ
2017. december 05.
 
A képre kattintva a Meghívó nagyobb méretben is letölthető!

ÚJONNAN "FELFEDEZETT" FÉNYKÉP IZSÓ MIKLÓSRÓL
2017. december 04.
Községünk neves szülöttéről mindeddig egyetlen fényképet ismertünk, amely Szana Tamás 1896-ban megjelent Izsó-monográfiájának belső címlapjával szembeni oldalán került publikálásra, és onnan vált közismertté. Sejthető volt, hogy valahol lappanghat még fotó a nagy művészről, hiszen már az ő korában is elterjedt volt a fényképezés, különösen a műtermi portrék készítése. S valóban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteményének az interneten közzétett fotográfiái között nemrégiben egy újabb Izsó-fényképre bukkantunk. Ennek az az érdekessége, hogy a neves festő- és grafikusművész, Barabás Miklós fényképészeti műtermében készült, valószínűleg 1862 és 64 között, Izsó harmincas éveinek elején. A tulajdonos, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár engedélyével mellékelten közöljük a számunkra rendkívül becses relikviát.
A képre kattintva nagyobban is letölthető!

HIRDETMÉNY
2017. november 15.

Tüdőszűrés: 2017. november 24,27-(Péntek,Hétfő)-10.00-13.00
További részletek letölthetők pdf*


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE!
2017. november 20

A Képviselő-testületet 2017. november 23-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat hivatalos helyisége.
További részletek»»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.